Řízení úvěrových procesů | sX-Space.Сredit — je nástroj, který umožňuje automatizovat proces přípravy, posouzení a schvalování úvěrů, podpisů institucí smluv pro jiné právnické nebo fyzické osoby. Systém se skládá z procesů vytvoření žádosti o úvěr, jejího schvalování a přezkoumání různými pracovišti a rovněž schvalování a podpisu úvěrových smluv a zástavních smluv.

Systém je určen pro finanční instituce a společnosti, které zajišťují vlastní rozvoj prostřednictvím mechanizmu úvěrování.

Implementace Řízení úvěrových procesů | sX-Space.Сredit zabezpečí průhlednou součinnost pracovišť zákazníka v průběhu zpracování žádostí, zvýší prováděcí disciplínu, bezpečnost a spolehlivost ukládání informací, umožní vymezit přístupová práva, eliminuje rizika ztráty a zvýší efektivitu úvěrového procesu organizace vcelku.

Funkční možnosti:

Automatizace etapy Time to Yes (schvalování rozhodnutí) úvěrového procesu – vytvoření a vyplnění údajů do žádosti o úvěr, její posouzení útvary a schválení

Subsystém výpočtu úvěrových ukazatelů, koeficientů platební schopnosti a zajištění (kolaterálu)

Flexibilní stanovení tras postupu obchodních procesů na základě údajů ze žádosti o úvěr a požadovaných úvěrových podmínek

Automatizace práce úvěrového výboru (volitelně) – vypracování programu jednání, k posouzení žádostí, nastavení času zasedání a upomínek, subsystém elektronického hlasování, vypracování zápisu o rozhodnutích pomocí šablon, tisk dokumentů

Automatizace etapy «Time to Money» (dokumentární vyřízení úvěru) úvěrového procesu — univerzální odsouhlasení a podpis smlouvy o úvěru, zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, včetně digitálním podpisem

Subsystém doprovodu platných podmínek úvěrových smluv, sledování ukazatelů, termínů kontrol zabezpečení

Agregace a vizualizace analytického výkaznictví o klientech, podle skupin klientů, vedení „úvěrové historie“ vypůjčovatelů

Nastavení funkce kontroly v procesech vyřizování žádostí o úvěr

Vytváření zpráv o stavu schvalování určitých dokumentů a pravidelné předávání těchto zpráv vedoucím orgánům

Nastavení pravidelných připomenutí zaměstnanci v případě nedokončení úkolů ve stanoveném čase, s možností zaslání zprávy jeho nadřízenému

Integrace s ostatními bankovními systémy a službami k organizaci koncepce «jediného klienta»

Flexibilní vymezení přístupových práv v závislosti na roli a postavení zaměstnance, strukturálního útvaru, typu dokumentu, segmentu klienta

Centralizované uložiště informací o skupinách společností, vypůjčovatelích, úvěrových žádostech a indikativech, úvěrových limitech, smlouvách, covenantu, objektech zástavy; všechny informace jsou ukládány centralizovaně, jsou přístupné uživatelům podle jejich pracovně-funkčních kompetencí

Vyhledávání dokumentů v uložišti podle různých atributů, možnost exportovat výsledky do MS Excel formátu

Výhody systému:

sX-Space.Сredit
Přizpůsobení řešení místní legislativě, lokalizace v jazyku zákazníka, implementace, školení místních partnerů
sX-Space.Сredit
Široké možnosti nastavení řešení a jeho vývoje: zpracování vlastních procesů, zpráv/hlášení a formulářů bez programování
sX-Space.Сredit
Výkonné integrační možnosti: Systém může být integrován s jakýmikoliv systémy a portály, které podporují integrační nástroje, například s systémem oběhu elektronických dokumentů, interním portálem atd.
sX-Space.Сredit
Možnost umístění systému v cloudu nebo na serverech zákazníka
sX-Space.Сredit
Kryptografická ochrana údajů, podpora kvalifikovaného elektronického podpisu
sX-Space.Сredit
Adaptivní design pro práci na mobilních přístrojích a tabletech
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás